کابل تک رشته زمینی

کابل تک رشته زمینی به کلیه کابل برق هایی گفته می شود که در آن از یک رشته سیم با هادی زمینی از نوع کلاس 1 یا 2 در آن قرار گرفته شده است. کابل برق تک رشته مفتولی نیز از دیگر نام های این گروه از کابل ها است که به صورت عامیانه در بازار استفاده می شود. از کابل برق تک رشته زمینی در مواقعی که فضای مناسبی به جهت عبور کابل های چند رشته (عموماً سه فاز) وجود نداشته باشد می توان به تعداد رشته سیم ها از کابل برق های تک رشته به صورت مستقل به ازای خطوط مورد نظر استفاده نمود. کابل تک رشته زمینی از مقطع 1*16 تا مقطع 1*300 توسط شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشارنژاد تولید می شوند.

کابل تک رشته NYY

کابل برق های زمینی تک رشته شرکت خراسان با ساختار NYY از نوع کابل برق با هادی زمینی به همراه عایق و روکش PVC است که سطح ولتاژی معادل 0.6/1KV دارند.

در حال نمایش 11 نتیجه