کابل برق افشان سه و نیم رشته

کابل برق افشان سه و نیم رشته یا کابل برق به اضافه به گروهی از کابل های برق گفته می شود که در آن از سه رشته سیم با سطح مقطع یکسان و یک رشته سیم با ابعادی معادل نصف سطح مقطع سه رشته دیگر تشکیل شده باشد. از سه رشته سیم کابل های به اضافه به عنوان حامل جریان سه فاز و از تک رشته باقی مانده به عنوان نول استفاده می شود. این کابل با نام هایی نظیر کابل به اضافه، کابل سه فاز، کابل سه و نیم رشته و کابل سه فاز نول دار نیز در بازار شناخته می شوند. کابل سه و نیم رشته سه فاز با سطح مقطع های گوناگونی تولید می شوند که عبارتند از:

  • کابل 3*25+16 (سه در بیست و پنج به اضافه شانزده)
  • کابل 3*35+16 (سه در سی و پنج به اضافه شانزده)
  • کابل 3*50+25 (سه در پنجاه به اضافه بیست و پنج)
  • کبل 3*70+35 (سه در هفتاد به اضافه سی و پنج)
  • کابل 3*95+50 (سه در نود و پنج به اضافه پنجاه)
  • کابل 3*120+70 (سه در صد و بیست به اضافه هفتاد)

در حال نمایش 7 نتیجه