کابل سه رشته افشان

کابل سه رشته افشان

کابل افشان سه رشته به کلیه کابل برق هایی گفته می شود که از سه رشته سیم افشان تشکیل شده باشد. کابل های افشان سه رشته در مقاطع کوچک مثل سه در دو و نیم 3*2/5 یا سه در یک و نیم 3*1/5 به عنوان حامل جریان فاز، نول و ارت از آن ها استفاده می شود. این دسته از کابل ها بیشتر در کابل کشی های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. کابل افشان سه در چهار 3*4 نیز عموماً به جهت برق رسانی به کولرهای گازی استفاده می شود. از کابل افشان سه در شش 3*6 نیز به جهت برق سانی به کنتورها و ورودی منازل کاربرد دارد.

کابل برق افشان سه رشته با مقاطع بالا نیز به عنوان کابل سه فاز و برق رسانی به تجهیزاتی که نیازمند سه رشته سیم فاز هستند کاربرد دارند. در اصطلاح به کابل های مقاطع بالا سه فاز که از سه رشته سیم در ساختمان آن ها استفاده شده است کابل برق سه فاز بدون نول نیز گفته می شود.

در حال نمایش 12 نتیجه